Forfatterarkiv: admin

FRFM regelsæt, vedrørende manipulation af Columna

På baggrund af den nye lov vedrørende muligheden for at massører kan udføre manipulationer af columna, har bestyrelsen i foreningen FRFM vedtaget følgende regelsæt for medlemmer af foreningen, der ønsker at udføre manipulationer af rygsøjlen:

 

  1. Der må kun udføres manipulationer af Columna thoracalis og Columna lumbalis – ikke af Columna cervicalis
  2. Medlemmet skal have en massøruddannelse svarende til momsfritagelse og RAB niveau (660 timer)
  3. Medlemmet skal have minimum 75 timers undervisning i manipulations teknikker, og uddannelsen/kurset skal være afsluttet med en bestået eksamen og et gyldigt eksamensbevis
  4. Undervisningen i teknikkerne skal være varetaget af en færdiguddannet kiropraktor, osteopat og/eller fysioterapeut med særligt kendskab til manipulationsteknikker.
  5. Undervisning og udførelse af manipulation skal stå mål med hinanden, på den måde at forstå at undervisning og udførelse hænger sammen = når man manipulerer med Columna lumbalis, er man blevet undervist i manipulation af Columna lumbalis.

 

Grundene til denne indskærpelse fra foreningens side skyldes en lang række faktorer, men selvfølgeligt først og fremmest hensynet til klienten. Klienten skal være i sikre faglige hænder, og da manipulation af columna er en risikobetonet behandlingsmåde, med svære skader til følge ved fejlbehandling, er det ikke nok for foreningen at medlemmet har taget et ”weekendkursus”. Ydermere skal vi som massører tænke på, at de fleste af vores klienter kommer til os med forventningen om massage og ikke manipulation. Vi skal således altid have vores klienters accept før vi foretager en manipulation, hvilket stiller krav til os som behandlere, også hvad angår vores dialog med vores klienter.

 

Ydermere er vi som massører ikke som udgangspunkt eksperter i manipulationsteknikker, og det vil derfor være sværere for såvel bestyrelsen (der jo består af massører) som Etisk Råd, at vurdere hvorvidt vores medlem har overholdt de etiske og faglige regler, såfremt en klient skulle henvende sig til foreningen med en klage. Dette kan i sidste ende have betydning for om vores forsikring vil dække en eventuel skade påført at vores medlem, noget der kan have økonomisk ruin til følge – en skade på rygsøjlen kan have både personlige som økonomiske meget store omkostninger.

 

Når dette er sagt, så vil FRFM understrege, at vi har valgt at gå proaktivt ind i den nye lov, på den måde at forstå, at opfylder du gældende regelsæt, skitseret i vedhæftede brev, ja så føler foreningen sig tryg ved dit virke, indtil andet er bevist.

 

Foreningens regelsæt er bl.a. fremkommet på baggrund af diskussioner på foreningens Generalforsamling med menige medlemmer, sparring med Sundhedsrådet, adskillige bestyrelsesmøder og ikke mindst relevante fagpersoner indenfor området ”manipulation af columna”, bl.a. osteopat og mangeårig underviser i manipulationsteknikker, Uffe Stadager.

 

 

Ny lov om manipulation af rygsøjlen

Fremsat den 27. oktober 2016 af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde)
Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om
sundhedsfaglig virksomhed og lov om en brancheadministreret
registreringsordning for alternative behandlere
(Ændring af kiropraktorers forbeholdte virksomhedsområde m.v.)
§ 1
I lov om autorisation af sundhedspersoner og om
sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 877 af
4. august 2011, som ændret senest ved lov nr. 656 af 8. juni
2016 foretages følgende ændringer:
1. I § 52, stk. 3, ændres »jf. dog stk. 6« til: »jf. dog stk. 5 og 6«.
2. I § 52, stk. 4, indsættes efter »ekstremiteter«: », jf. dog stk. 5 og 6«.
3. § 52, stk. 5 og stk. 6, ophæves, og i stedet indsættes:
»Stk. 5. Kiropraktorer, læger og fysioterapeuter har ret til
at udføre manipulationsbehandling af rygsøjlen. Det samme
gælder registrerede alternative behandlere med minimum
250 timers uddannelse inden for manuel behandling.
Stk. 6. Autoriserede sundhedspersoner, der opfylder de
krav, der stilles til registrerede alternative behandlere, jf. § 3
i lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative
behandlere, samt de krav, der stilles inden for manuel
behandling, har tillige ret til at udføre manipulationsbehandling
af rygsøjlen.
Stk. 7. Manipulationsbehandling af kroppens perifere led,
ledmobilisering af ryggen og kroppens perifere led samt
bløddelsbehandling er ikke forbeholdt autoriserede sundhedspersoner
eller andre.
Stk. 8. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler
om den virksomhed, der udøves i medfør af stk. 4-6 og afgrænsningen
heraf.«
§ 2
I lov om en brancheadministreret registreringsordning for
alternative behandlere, jf. lov nr. 351 af 19. maj 2004
foretages følgende ændringer:
1. Lovens titel affattes således:
»Lov om en brancheadministreret registreringsordning
for alternative behandlere m.v.«
2. I § 1, stk. 1, indsættes efter »alternativ behandling«: »og
at give registrerede alternative behandlere adgang til at udøve
manipulationsbehandling af rygsøjlen.«
3. Efter § 3 indsættes:
»Registrerede alternative behandlere med uddannelse inden
for manuel behandling
§ 3 a. Registrerede alternative behandlere, hvis primære
fagområde omfatter manuel behandling, har ret til at udøve
manipulationsbehandling af rygsøjlen under forudsætning
af, at
1) den registrerede alternative behandler har minimum
250 timers uddannelse inden for manuel behandling,
2) den registrerede alternative behandler har en ansvarsforsikring
mod erstatningskrav, som måtte følge af manipulationsbehandling
af rygsøjlen, og
3) den registrerede alternative behandler opfylder nærmere
fastsatte uddannelsesmæssige krav.
Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler
om de uddannelsesmæssige krav, der stilles til registrerede
alternative behandlere.

§ 3 b. Det forsikringsselskab, hvori den registrerede alternative
behandler med uddannelse inden for manuel behandling
har sin ansvarsforsikring, jf. § 3 a, stk. 1, nr. 2, er forpligtet
til én gang årligt at indrapportere anmeldte skader
forårsaget af den registrerede alternative behandler som led i
dennes udøvelse af manipulationsbehandling af rygsøjlen til
Styrelsen for Patientsikkerhed.
Stk. 2. Den registrerede alternative behandler skal én gang
årligt orientere Styrelsen for Patientsikkerhed om skader,
der er anmeldt til den pågældendes forsikringsselskab som
led i manipulationsbehandling af rygsøjlen.
Stk. 3. Den registrerede alternative behandler, der ønsker
at udøve manipulation af rygsøjlen, har pligt til at indberette,
i hvilket forsikringsselskab den pågældende har sin ansvarsforsikring,
til den forening, hvori den pågældende er
registreret.
Stk. 4. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler
om ansvarsforsikringen, herunder forsikringens omfang og
art, om forsikringsselskabets og den registrerede alternative
behandlers forpligtelse til at indberette anmeldte skader til
Styrelsen for Patientsikkerhed, samt om afholdelse af udgifter
til sagernes finansiering.«
4. Til § 5 affattes overskriften således: »Bemyndigelse, pålæg
og straf« og efter § 5 indsættes:
»§ 5 a. En registreret alternativ behandler, som tilsidesætter
sin pligt til at have en ansvarsforsikring efter § 3 a, stk. 1,
nr. 2, straffes med bøde med mindre højere straf er forskyldt
efter den øvrige lovgivning.«
§ 3
Loven træder i kraft den 1. juli 2017.
§ 4
Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan
ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for
Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.
2

Generalforsamling lørdag 25. februar 2017, kl. 10-15

FRFM afholder Generalforsamling på Godtvedskolen på Frederiksberg – Vodroffsvej 51, 1900 Frederiksberg. Foruden formalia har FRFM fået Formanden for Sundhedsrådet, Charlotte Yde, til at komme og tale om dels hvordan vi samler de alternative behandlere og styrker deres stemme på det politiske niveau, dels fortæller om den netop afholdte konference (i december 2016 på Christiansborg) vedrørende “Alternativ Behandling og Depression”. Foreningen har netop meldt sig ind i Sundhedsrådet og glæder sig til at være en del af og kunne påvirke Sundhedsrådets vigtige arbejde.