Nyheder

Ny lov om manipulation af rygsøjlen

Fremsat den 27. oktober 2016 af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde)
Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om
sundhedsfaglig virksomhed og lov om en brancheadministreret
registreringsordning for alternative behandlere
(Ændring af kiropraktorers forbeholdte virksomhedsområde m.v.)
§ 1
I lov om autorisation af sundhedspersoner og om
sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 877 af
4. august 2011, som ændret senest ved lov nr. 656 af 8. juni
2016 foretages følgende ændringer:
1. I § 52, stk. 3, ændres »jf. dog stk. 6« til: »jf. dog stk. 5 og 6«.
2. I § 52, stk. 4, indsættes efter »ekstremiteter«: », jf. dog stk. 5 og 6«.
3. § 52, stk. 5 og stk. 6, ophæves, og i stedet indsættes:
»Stk. 5. Kiropraktorer, læger og fysioterapeuter har ret til
at udføre manipulationsbehandling af rygsøjlen. Det samme
gælder registrerede alternative behandlere med minimum
250 timers uddannelse inden for manuel behandling.
Stk. 6. Autoriserede sundhedspersoner, der opfylder de
krav, der stilles til registrerede alternative behandlere, jf. § 3
i lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative
behandlere, samt de krav, der stilles inden for manuel
behandling, har tillige ret til at udføre manipulationsbehandling
af rygsøjlen.
Stk. 7. Manipulationsbehandling af kroppens perifere led,
ledmobilisering af ryggen og kroppens perifere led samt
bløddelsbehandling er ikke forbeholdt autoriserede sundhedspersoner
eller andre.
Stk. 8. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler
om den virksomhed, der udøves i medfør af stk. 4-6 og afgrænsningen
heraf.«
§ 2
I lov om en brancheadministreret registreringsordning for
alternative behandlere, jf. lov nr. 351 af 19. maj 2004
foretages følgende ændringer:
1. Lovens titel affattes således:
»Lov om en brancheadministreret registreringsordning
for alternative behandlere m.v.«
2. I § 1, stk. 1, indsættes efter »alternativ behandling«: »og
at give registrerede alternative behandlere adgang til at udøve
manipulationsbehandling af rygsøjlen.«
3. Efter § 3 indsættes:
»Registrerede alternative behandlere med uddannelse inden
for manuel behandling
§ 3 a. Registrerede alternative behandlere, hvis primære
fagområde omfatter manuel behandling, har ret til at udøve
manipulationsbehandling af rygsøjlen under forudsætning
af, at
1) den registrerede alternative behandler har minimum
250 timers uddannelse inden for manuel behandling,
2) den registrerede alternative behandler har en ansvarsforsikring
mod erstatningskrav, som måtte følge af manipulationsbehandling
af rygsøjlen, og
3) den registrerede alternative behandler opfylder nærmere
fastsatte uddannelsesmæssige krav.
Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler
om de uddannelsesmæssige krav, der stilles til registrerede
alternative behandlere.

§ 3 b. Det forsikringsselskab, hvori den registrerede alternative
behandler med uddannelse inden for manuel behandling
har sin ansvarsforsikring, jf. § 3 a, stk. 1, nr. 2, er forpligtet
til én gang årligt at indrapportere anmeldte skader
forårsaget af den registrerede alternative behandler som led i
dennes udøvelse af manipulationsbehandling af rygsøjlen til
Styrelsen for Patientsikkerhed.
Stk. 2. Den registrerede alternative behandler skal én gang
årligt orientere Styrelsen for Patientsikkerhed om skader,
der er anmeldt til den pågældendes forsikringsselskab som
led i manipulationsbehandling af rygsøjlen.
Stk. 3. Den registrerede alternative behandler, der ønsker
at udøve manipulation af rygsøjlen, har pligt til at indberette,
i hvilket forsikringsselskab den pågældende har sin ansvarsforsikring,
til den forening, hvori den pågældende er
registreret.
Stk. 4. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler
om ansvarsforsikringen, herunder forsikringens omfang og
art, om forsikringsselskabets og den registrerede alternative
behandlers forpligtelse til at indberette anmeldte skader til
Styrelsen for Patientsikkerhed, samt om afholdelse af udgifter
til sagernes finansiering.«
4. Til § 5 affattes overskriften således: »Bemyndigelse, pålæg
og straf« og efter § 5 indsættes:
»§ 5 a. En registreret alternativ behandler, som tilsidesætter
sin pligt til at have en ansvarsforsikring efter § 3 a, stk. 1,
nr. 2, straffes med bøde med mindre højere straf er forskyldt
efter den øvrige lovgivning.«
§ 3
Loven træder i kraft den 1. juli 2017.
§ 4
Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan
ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for
Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.
2

Uddannelseskrav og RAB registrering

Seneste nyt fra Sundhedsstyrelsen:

Den 27. august kom der svar til de fire organisationer for autoriserede sundhedspersoner, som havde klaget over, at de ikke længere kunne være RAB-registrerede.

SST meddeler, at loven om RAB hele tiden har sagt, at disse ikke kan være RAB-registrerede, og at klager over dem skal gå til Patientombuddet.
Desuden nævnes det, at det kan være fornuftigt for autoriserede sundhedspersoner, der udfører alternativ behandling, at melde sig ind i en brancheforening, hvis faglige og etiske regler så vil sikre at behandlingen er forsvarlig.
Et vigtigt punkt i klagen var, at forsikringsselskaberne kræver RAB registrering for deres ansatte, derfor ville de fires medlemmer være udelukket fra disse job. SST foreslår, at massørernes foreninger griber fat i forsikringsselskaberne for at få dem til at ændre praksis, så de i stedet kræver medlemskab af en brancheforening.

Det bliver så det næste skridt.

 

Opslagstavle til gode tilbud til og fra massører

Opslagstavle til gode tilbud til – og fra – massører.

Barselsvikariat til DELTA, Hørsholm

Da vores gode massør Lisbeth skal på barsel, søger vi en vikar. Vikariatet løber ca. fra den 17. maj 2017 til 1. februar 2018, måske længere.

Massagen foregår 1 dag om ugen og i øjeblikket er det tirsdag, men det kan sagtens være en anden dag.

Dette er en ordning der er 100% medarbejder betalt. DELTA stiller et lokale og en massagebænk til rådighed.

Arbejdsstedet er DELTA, Venlighedsvej 4, 2970 Hørsholm

For flere oplysninger er du velkommen til at kontakte Helle Würtzen, 4262 7112,hbw@force.dk

Vi håber, du vil hjælpe os af med de ømme muskler.

Med venlig hilsen

Helle Birgitte Würtzen 

Direktionssekretær
Direktionssekretariat

FORCE Technology
Park Allé 345 
2605 Brøndby

Tlf: 43 25 00 00
Direkte: 43 25 12 03
Skype for Business: hbw@forcetechnology.com
Fax: 43 25 00 10
e-mail: 
hbw@force.dk
www: 
forcetechnology.com

——————————————————————————————————————————————-


TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE ØNSKES PÅ IGANGVÆRENDE KLINIK I SLAGELSE CENTRUM.

Der er tale om udlejning af 1-2 gode lyse og nyistandsatte lokaler på en velfungerende klinik gennem 17 år, hvor jeg selv har arbejdet som statsaut. fodterapeut. Jeg ønsker nu at opstarte ent tværfagligt samarbejde til gavn for begge parter. På klinikken hører gode fællesarealer med bl.a. stort venteværelse samt handicapvenlig indgang og gode parkeringsforhold.

Jeg glæder mig til at høre fra dig i håb om indledning til et godt længerevarende forhold.

Jeg kontaktes bedst på tlf. 24424748 (eller 58526616)

mvh. Gigja Boisen

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hvilke tilbud: produkter til massører. Nye eller brugte. Også ikke-materielle ydelser som hjælp med hjemmesiden,  o.s.v.

Pris:Produktet eller ydelsen skal tilbydes til en særlig fordelagtig pris til FRFM medlemmer.

Tidsbegrænset: Opslaget kan kun være på tavlen i 1 måned fra start til slut.

Hvem kan  sætte noget på opslagstavlen: Massører og firmaer, der leverer produkter og ikke-materielle ydelser til massører. Din nabo elektrikeren kan ikke sætte sin mosters sofa til salg her.

Redaktion: Bestyrelsen forbeholder sig ret til at udvælge tilbud til opslagstavlen.

Hvordan gør jeg? Mail dit opslag til sekretæren. Deadline: senest en uge før den 1. i en måned.  Du kan også sætte opslag op den 15. i måneden. Opslaget skal være på max. 3 linier og skal indeholde afsendernavn med e-mail og/eller telefon, så interesserede kan kontakte sælgeren.

Hvis det er genstande, der tilbydes, er det en god idé at have et billede parat i computeren, som kan sendes til eventuelle interesserede.

HER ER PLADS TIL OPSLAG! 

Scroll to Top