Ny lov om manipulation af rygsøjlen

Fremsat den 27. oktober 2016 af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde)
Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om
sundhedsfaglig virksomhed og lov om en brancheadministreret
registreringsordning for alternative behandlere
(Ændring af kiropraktorers forbeholdte virksomhedsområde m.v.)
§ 1
I lov om autorisation af sundhedspersoner og om
sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 877 af
4. august 2011, som ændret senest ved lov nr. 656 af 8. juni
2016 foretages følgende ændringer:
1. I § 52, stk. 3, ændres »jf. dog stk. 6« til: »jf. dog stk. 5 og 6«.
2. I § 52, stk. 4, indsættes efter »ekstremiteter«: », jf. dog stk. 5 og 6«.
3. § 52, stk. 5 og stk. 6, ophæves, og i stedet indsættes:
»Stk. 5. Kiropraktorer, læger og fysioterapeuter har ret til
at udføre manipulationsbehandling af rygsøjlen. Det samme
gælder registrerede alternative behandlere med minimum
250 timers uddannelse inden for manuel behandling.
Stk. 6. Autoriserede sundhedspersoner, der opfylder de
krav, der stilles til registrerede alternative behandlere, jf. § 3
i lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative
behandlere, samt de krav, der stilles inden for manuel
behandling, har tillige ret til at udføre manipulationsbehandling
af rygsøjlen.
Stk. 7. Manipulationsbehandling af kroppens perifere led,
ledmobilisering af ryggen og kroppens perifere led samt
bløddelsbehandling er ikke forbeholdt autoriserede sundhedspersoner
eller andre.
Stk. 8. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler
om den virksomhed, der udøves i medfør af stk. 4-6 og afgrænsningen
heraf.«
§ 2
I lov om en brancheadministreret registreringsordning for
alternative behandlere, jf. lov nr. 351 af 19. maj 2004
foretages følgende ændringer:
1. Lovens titel affattes således:
»Lov om en brancheadministreret registreringsordning
for alternative behandlere m.v.«
2. I § 1, stk. 1, indsættes efter »alternativ behandling«: »og
at give registrerede alternative behandlere adgang til at udøve
manipulationsbehandling af rygsøjlen.«
3. Efter § 3 indsættes:
»Registrerede alternative behandlere med uddannelse inden
for manuel behandling
§ 3 a. Registrerede alternative behandlere, hvis primære
fagområde omfatter manuel behandling, har ret til at udøve
manipulationsbehandling af rygsøjlen under forudsætning
af, at
1) den registrerede alternative behandler har minimum
250 timers uddannelse inden for manuel behandling,
2) den registrerede alternative behandler har en ansvarsforsikring
mod erstatningskrav, som måtte følge af manipulationsbehandling
af rygsøjlen, og
3) den registrerede alternative behandler opfylder nærmere
fastsatte uddannelsesmæssige krav.
Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler
om de uddannelsesmæssige krav, der stilles til registrerede
alternative behandlere.

§ 3 b. Det forsikringsselskab, hvori den registrerede alternative
behandler med uddannelse inden for manuel behandling
har sin ansvarsforsikring, jf. § 3 a, stk. 1, nr. 2, er forpligtet
til én gang årligt at indrapportere anmeldte skader
forårsaget af den registrerede alternative behandler som led i
dennes udøvelse af manipulationsbehandling af rygsøjlen til
Styrelsen for Patientsikkerhed.
Stk. 2. Den registrerede alternative behandler skal én gang
årligt orientere Styrelsen for Patientsikkerhed om skader,
der er anmeldt til den pågældendes forsikringsselskab som
led i manipulationsbehandling af rygsøjlen.
Stk. 3. Den registrerede alternative behandler, der ønsker
at udøve manipulation af rygsøjlen, har pligt til at indberette,
i hvilket forsikringsselskab den pågældende har sin ansvarsforsikring,
til den forening, hvori den pågældende er
registreret.
Stk. 4. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler
om ansvarsforsikringen, herunder forsikringens omfang og
art, om forsikringsselskabets og den registrerede alternative
behandlers forpligtelse til at indberette anmeldte skader til
Styrelsen for Patientsikkerhed, samt om afholdelse af udgifter
til sagernes finansiering.«
4. Til § 5 affattes overskriften således: »Bemyndigelse, pålæg
og straf« og efter § 5 indsættes:
»§ 5 a. En registreret alternativ behandler, som tilsidesætter
sin pligt til at have en ansvarsforsikring efter § 3 a, stk. 1,
nr. 2, straffes med bøde med mindre højere straf er forskyldt
efter den øvrige lovgivning.«
§ 3
Loven træder i kraft den 1. juli 2017.
§ 4
Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan
ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for
Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.
2

Ny lov om manipulation af rygsøjlen Read More »

Generalforsamling lørdag 25. februar 2017, kl. 10-15

FRFM afholder Generalforsamling på Godtvedskolen på Frederiksberg – Vodroffsvej 51, 1900 Frederiksberg. Foruden formalia har FRFM fået Formanden for Sundhedsrådet, Charlotte Yde, til at komme og tale om dels hvordan vi samler de alternative behandlere og styrker deres stemme på det politiske niveau, dels fortæller om den netop afholdte konference (i december 2016 på Christiansborg) vedrørende “Alternativ Behandling og Depression”. Foreningen har netop meldt sig ind i Sundhedsrådet og glæder sig til at være en del af og kunne påvirke Sundhedsrådets vigtige arbejde.

Generalforsamling lørdag 25. februar 2017, kl. 10-15 Read More »

Spændende efteruddannelseskurser!

I efteråret vil der være rig anledning til at pleje sin efteruddannelse med spændende kurser.

Vi er rigtig glade for at kunne tilbyde 2 kurser i løbet af efteråret. Først et 4 timers kursus med fokus på hofte- og lændeproblematikker. Det afholdes lørdag 17. september fra 9.00 til ca. 13.00 ved Skoleleder og Massageterapeut Robie Valenzuela på Godtvedinstituttet, Vodroffsvej 51 , 1900 Frederiksberg. Pris medlemmer 500 kr. og ikke-medlemmer 750 kr.

Lørdag d. 5. november og søndag d. 6. november, er vi stolte af at kunne tilbyde vores medlemmer et fagligt meget spændende kursus med to dygtige og erfarne Osteopater – Torbjörn Bryde fra Sverige og Jeppe Troldborg fra Danmark.

Kurset vil blive på mellem 16 og 20 timer (og vil dermed kunne dække efteruddannelseskravet til RAB) og koste i omegnen af 3.500 kr.

Efteruddannelseskurset omhandler skulder og skulderbæltet

Kurset er et to-dages kursus og afholdes v Professionshøjskolen Metropol, Campus Sigurdsgade, 2200 Kbh N

Arrangører: Physio Education, Torbjörn Bryde, Osteopat DO og Jeppe Troldborg, Osteopat DO og Fysioterapeut.

 

 

 

Spændende efteruddannelseskurser! Read More »

Opfriskning af jeres viden om Datatilsynet

Opfriskning af jeres viden om Datatilsynet
Efter idé fra Charlotte Yde, SundhedsRådet.
For at udrydde en almindelig misforståelse: Datatilsyn og RAB har ikke noget med hinanden at gøre. Det er altså ikke kun registrerede behandlere, der skal tilmelde sig og betale til Datatilsynet. Datatilsynets regler gælder for alle danskere RAB eller ej, og reglerne er til for at beskytte vores klienters privatliv. Registrering hos datatilsynet har ikke noget at gøre med, om vi er registrerede eller ej, men alene med, hvilke oplysninger vi opbevarer. Vi skal hver især meldes til hos Datatilsynet på www.datatilsynet.dk . Det koster 2000 kr. og foregår på datatilsynets hjemmeside.

Datatilsynet kan komme på kontrolbesøg hos os, så det er vigtigt, at forklaringen til Datatilsynet om hvordan vi opbevarer de følsomme oplysninger passer til virkeligheden. Når vi registreres hos Datatilsynet, indgår vi en kontrakt med tilsynet om, hvordan vi opbevarer oplysninger, og når de kontrollerer os, undersøger de, om vi overholder den kontrakt. Datatilsynet har udarbejdet en vejledning angående sikkerhed i forbindelse med opbevaring at data. Oplysningerne skal opbevares, så andre ikke kan komme til dem, f.eks. i et aflåst skab, evt. i et rum, hvor kun vi har adgang. Hvis vi bruger pc, skal der være et kodeord, som kun vi kender for at få adgang til pc’en.
I finder alle oplysningerne på Datatilsynets hjemmeside.

http://www.datatilsynet.dk/erhverv/alternative-behandlere/

Opfriskning af jeres viden om Datatilsynet Read More »

Scroll to Top